INGYENES szállítás 19 999 Ft -tól
KEDVEZMÉNY 3 terméktől

Általános Szerződési Feltételek

 

1. Alkalmazhatóság
2. Ajánlatok, szolgáltatásleírások
3. Megrendelés folyamata, szerződéskötés
4. Árak, szállítási költségek
5. Szállítás, a termék elérhetősége
6. Fizetési feltételek
7. Tulajdonjog fenntartása
8. Ügyfélszámla
9. Termékszavatosság, jótállás
10. Felelősség
11. Maga a szerződés tárolása
12. Záró megjegyzések

1. Alkalmazhatóság
1.1. Az üzleti kapcsolat a [NORSAN GmbH, székhelye: 13053 Berlin, Plauerner Strasse 163-165, nyilvántartva a berlini Kerületi Bíróságban: Berlin HRB 177 515 B által vezetett cégnyilvántartásban, cégjegyzék száma: HÉA-regisztrációs szám: DE 290402247 Adószám: 30/504/32028] (a továbbiakban: “eladó”) és a megrendelő (a továbbiakban: “megrendelő”) között kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek a megrendelés leadásakor érvényes változatban érvényesek.

1.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan célból köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

1.3. A vevő eltérő feltételei nem ismerhetők el, kivéve, ha az eladó kifejezetten hozzájárul azok érvényességéhez.

2. Ajánlatok, szolgáltatásleírások
2.1. A termékek megjelenítése az online áruházban a megrendelésre való felhívásnak és nem jogilag kötelező érvényű ajánlatnak minősül. A katalógusokban vagy az eladó weboldalain szereplő szolgáltatásleírások nem feleltethetők meg sem ígéretnek, sem garanciának.

2.2. Minden ajánlat “a készlet erejéig” érvényes, hacsak a vonatkozó termékleírás másként nem rendelkezik. A tévedések kizárva.

3. Megrendelési folyamat, szerződéskötés
3.1. A vásárló szabadon kiválaszthatja az eladó termékkínálatából az általa kiválasztott termékeket, és az Enter gomb felirat segítségével összegyűjtheti azokat egy úgynevezett “kosárban”: [Kosárba helyezés] gomb segítségével. A vásárló ezt követően továbbléphet a kosárban, és szükség szerint módosíthatja a választékát, például eltávolíthat egy terméket a kosárból. Ha a vásárló elégedett a választékkal, a Enter gomb címkéjének használatával továbbléphet a rendelési folyamat utolsó lépéséhez: [Tovább a pénztárhoz] gomb.

3.2. Amikor a vásárló az Enter gomb címkéjére kattint: [Megrendelés leadása] gombra kattintva kötelező érvényű kérést tesz a kosarában jelenleg található áru megvásárlására. A megrendelés leadása előtt a vásárló bármikor megtekintheti és módosíthatja a megrendelés adatait, valamint a böngésző “Vissza” funkciójával visszatérhet a kosárhoz vagy megszakíthatja a megrendelési folyamatot. A lényeges bejegyzések csillaggal (*) vannak jelölve.

3.3. Az eladó válaszul automatikus átvételi visszaigazolást küld a vásárlónak e-mailben; az e-mail összefoglalja a vásárló által leadott rendelést, és a “Nyomtatás” funkcióval kinyomtatható (rendelés visszaigazolása). Az automatikus átvételi visszaigazolás csak azt dokumentálja, hogy a vevő megrendelését az eladó átvette, és nem feleltethető meg a megrendelés elfogadásának. A kötelező érvényű adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha az eladó a megrendelt terméket 2 napon belül elküldi vagy átadja a vevőnek, vagy 2 napon belül visszaigazolja a megrendelt termék elküldését.

3.4. Vállalkozásnak minősülő ügyfelek esetében a fent említett feladásra, szállításra vagy a megrendelés visszaigazolására vonatkozó határidő kettő helyett hét nap.

3.5. Amennyiben az eladó előlegfizetési lehetőséget kínál, a szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a vevő megadja banki adatait és teljesíti a fizetési felszólítást. Ha a fizetés az esedékesség és a vevőnek küldött emlékeztető ellenére sem érkezik meg az eladóhoz a megrendelés visszaigazolásának elküldésétől számított 10 naptári napon belül, az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ezáltal a megrendelés érvénytelenné válik, és ezzel az eladó mentesül a szállítási kötelezettsége alól. Ekkor a megrendelés befejezettnek tekintendő, és sem a vevőre, sem az eladóra nézve nem jár további következményekkel. Az előre fizetett termékek tehát legfeljebb 10 naptári napig foglalhatók le.

4. Árak, szállítási költségek
4.1. Az eladó weboldalán feltüntetett valamennyi ár tartalmazza a törvényes, hatályos mértékű általános forgalmi adót (ÁFA).

4.2. Az eladó a feltüntetett árakon felül szállítási költséget számít fel. A szállítási költségekről a vásárlót egy külön weboldalon és magának a rendelési folyamatnak a során egyértelműen tájékoztatják.

5. Szállítás, termék elérhetősége
5.1. Amennyiben a vevő az előrefizetést választja, a szállítás a számla összegének beérkezését követően történik.

5.2. Az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha a vevő hibájából az áru leszállítása háromszori szállítási kísérlet ellenére sem sikerül. A vevő által már teljesített kifizetéseket haladéktalanul visszatérítik.

5.3. Az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, mert az eladó önhibáján kívül nem kapta meg a szóban forgó terméket a szállítójától. Ilyen esetben az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt, és szükség esetén felajánlja, hogy hasonló terméket szállít. Ha nem áll rendelkezésre hasonló termék, vagy a vevő nem kíván hasonló terméket kapni, az eladó haladéktalanul visszatéríti a vevőnek a már befizetett összeget.

5.4. A szállítási határidőkről és a szállítási korlátozásokról (pl. bizonyos országokba történő szállítás mások kizárásával) a vevőket külön weboldalon vagy a vonatkozó termékleírásban értesítjük.

5.5. Vállalkozásnak minősülő vevők esetében az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának kockázata akkor száll át a vevőre, amikor az eladó a terméket átadta a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a szállítás elvégzésére egyébként kijelölt személynek vagy intézménynek; a megadott szállítási határidők és határidők – egyéb ígéretek és megállapodások függvényében – nem rögzített időpontok.

5.6 Az Eladó nem felel a vis maior és olyan előre nem látható események miatti szállítási és teljesítési késedelmekért, amelyek a vállalkozó vevőkkel szemben jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a szállítást az Eladó számára, még a kötelezően vállalt határidők és időpontok esetében sem. Ebben az esetben az Eladó jogosult a szállítást vagy szolgáltatást az akadályoztatás időtartamával és egy ésszerű indulási idővel növelten elhalasztani. A határidő elhalasztásának joga a vállalkozó vevőkre is vonatkozik olyan előre nem látható események esetén, amelyek az előszállító működését érintik, és amelyekért sem az előszállító, sem az Eladó nem felelős. Az ilyen akadályoztatás időtartama alatt a vevő mentesül a szerződéses kötelezettségei, különösen a fizetési kötelezettség alól is. Ha a késedelem a vevő számára ésszerűtlen, a vevő a szerződéstől a vevő által meghatározott ésszerű határidőn belül vagy az eladóval való kölcsönös egyeztetést követően írásbeli nyilatkozattal elállhat.

6. Fizetési feltételek
6.1. Az ügyfél a megrendelési folyamat során szabadon választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül; választása a megrendelési folyamat befejezése előtt történik. A rendelkezésre álló fizetési típusokról az ügyfelek külön weboldalon kapnak tájékoztatást.

6.2. Amennyiben rendelkezésre áll az előre fizetés, a fizetést az áru és a megfelelő számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni. Minden más fizetési mód esetén a teljes összeget előre kell megfizetni.

6.3. Ha harmadik fél szolgáltatókat bíznak meg a fizetés lebonyolításával (pl. PayPal), akkor az ezen szolgáltatók által működtetett általános szerződési feltételek érvényesek.

6.4. Ha a fizetési határidő naptári dátumként van meghatározva, az ügyfél késedelmesnek minősül, amint nem tartja be ezt az esedékességi időpontot, és törvényes késedelmi kamatot köteles fizetni.

6.5. A vevő késedelmi kamatfizetési kötelezettsége nem zárja ki az eladó egyéb, késedelemmel kapcsolatos kártérítési igények érvényesítését.

6.6. A vevő csak akkor jogosult beszámításra, ha ellenkövetelései jogerősek vagy az eladó által elismertek. A vevő csak akkor érvényesíthet visszatartási jogot, ha követelései az eladó követeléseivel azonos szerződéses jogviszonyból erednek.

7. A tulajdonjog fenntartása
Az eladó a teljes fizetésig fenntartja a szállított áruk tulajdonjogát.
Vállalkozónak minősülő vásárlók esetében ezen felül a következők érvényesek: Az eladó az áru tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi követelését teljes egészében ki nem egyenlítette; a vevő köteles a megvásárolt dolgot gondosan kezelni mindaddig, amíg a tulajdonjog még nem szállt át rá. Különösen köteles azt saját költségén megfelelően biztosítani lopás, tűz- és vízkár ellen, csereértékre, ha ez megfelelő vagy az iparágban szokásos. Ha karbantartási és ellenőrzési munkálatokat kell végezni, a Vevő köteles ezeket saját költségén időben elvégezni. A fenntartott áruk vevő általi feldolgozása vagy átalakítása minden esetben az eladó részére történik. Ha a fenntartott árut más, nem az Eladó tulajdonát képező tárgyakkal együtt dolgozzák fel, az Eladó az új dologban a fenntartott áru értékének és a többi feldolgozott dolognak a feldolgozás időpontjában fennálló értékének arányában szerez társtulajdont. Minden más tekintetben a feldolgozással létrejövő dologra ugyanaz vonatkozik, mint a tulajdonjog fenntartása alá tartozó árukra. A megrendelő a követelést is engedményezi a vele szemben fennálló olyan követelések biztosítására, amelyek a fenntartott áruknak egy ingatlannal való összekapcsolása révén harmadik személlyel szemben keletkeznek. Az eladó tulajdonában vagy társtulajdonában lévő árukhoz harmadik személyek általi hozzáférést az ügyfélnek haladéktalanul be kell jelentenie.

8. Ügyfélszámla

8.1 Az eladó a vásárlók számára ügyfélszámlát biztosít. Az ügyfélszámlán belül az ügyfelek tájékoztatást kapnak a megrendelésekről és az eladónál tárolt ügyféladataikról. Az ügyfélfiókban tárolt információk nem nyilvánosak.

8.2. Válasszon alternatívát: A megrendelés leadásához az ügyfeleknek létre kell hozniuk egy ügyfélszámlát. Vendégrendelésre nincs lehetőség. / Az ügyfelek vendégként is leadhatnak rendelést anélkül, hogy ügyfélfiókot kellene létrehozniuk.

8.3. A vásárlók kötelesek az ügyfélfiókban a valóságnak megfelelő adatokat megadni, és az adatokat a tényleges körülmények változásához igazítani, amennyiben ez szükséges (pl. a megváltozott e-mail cím változás esetén vagy a megváltozott postacím a megrendelés előtt). Az ügyfelek felelősek a téves adatokból eredő esetleges hátrányokért.

8.4. A vásárlói fiók kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a harmadik személyek jogainak védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, valamint az eladó ÁSZF-jének megfelelően használható az eladó által biztosított hozzáférési maszkok és egyéb technikai hozzáférési lehetőségek segítségével. Minden más típusú felhasználás, különösen külső szoftverek, például botok vagy lánctalpasok által, tilos.

8.5. Amennyiben az ügyfelek az ügyfélfiókon belül tartalmat vagy információt (a továbbiakban: “tartalom”) tárolnak, adnak meg vagy más módon tesznek közzé, az ügyfelek felelősek ezekért az információkért. Az eladó az ügyfelek tartalmait nem fogadja el sajátjaként. Az eladó azonban fenntartja magának a jogot, hogy a tartalomból eredő jogsértés kockázatának mértékétől, különösen a harmadik feleket érintő kockázat mértékétől függően megfelelő intézkedéseket tegyen. Az intézkedések, amelyek figyelembe veszik a szükségesség, a megfelelőség, a gondosság, a tárgyilagosság, valamint az ésszerűség és az összes érintett fél érdekeit, különösen a vásárlók alapvető jogait, magukban foglalhatják a tartalom (részleges) törlését, az intézkedésre és magyarázatra való felszólítást, a figyelmeztetéseket és figyelmeztetéseket, valamint a házi tilalmakat.

8.6. Az ügyfelek bármikor felmondhatják az ügyfélszámlát. Az eladó bármikor felmondhatja az ügyfélszámlát ésszerű felmondási idővel, ami általában két hét. A felmondásnak az ügyfél számára ésszerűnek kell lennie. Az eladó fenntartja a rendkívüli okokból történő felmondás jogát.

8.7. A felmondás pillanatától kezdve az ügyfélszámla és az ügyfélszámlán tárolt információk a továbbiakban nem állnak a vásárló rendelkezésére. Az ügyfél felelőssége, hogy az ügyfélszámla megszüntetésekor biztonsági mentést készítsen az adatairól.

9. Termékszavatosság és jótállás
9.1. A jótállást (a hibákért való felelősséget) a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni, az alábbi rendelkezésekre is figyelemmel.

9.2. Az eladó által szállított árukra csak akkor vonatkozik garancia, ha a megrendelőt a megrendelési folyamat megkezdése előtt kifejezetten tájékoztatták a garanciáról és annak feltételeiről.

9.3. Ha a megrendelő vállalkozó, a jogszabályban előírt hibabejelentési kötelezettség ellenére köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálni, és a látható anyaghibákat indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szállítást követő két héten belül, a nem látható anyaghibákat pedig indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezést követő két héten belül írásban bejelenteni a szállítónak. A minőségben, súlyban, méretben, vastagságban, szélességben, felszereltségben, mintázatban és színben a kereskedelemben szokásos és a minőségi szabványok szerint megengedett eltérések vagy kisebb eltérések nem minősülnek hibának.

9.4. Ha a vevő vállalkozó, a választás a kijavítás vagy a hibás áru eladó általi utólagos leszállítása között van.

9.5. A jelen Általános Szerződési Feltételek felelősségi rendelkezéseitől eltérően a vállalkozói minőségben eljáró vevők esetében a dologi hibák a veszélyátadástól számított egy év elteltével évülnek el, kivéve, ha a törvény hosszabb határidőket ír elő, különösen a vállalkozó visszkereseti jogára vonatkozó különleges rendelkezések esetén. Használt áruk esetében a vállalkozói minőségben vásárlók szavatossága kizárt.

9.6. Ha a vállalkozó vevő a hibás dolgot a német polgári törvénykönyv (BGB) 439. § (3) bekezdése értelmében egy másik dologba építette be vagy egy másik dologhoz rögzítette a típusának és rendeltetésének megfelelően, az eladó – kifejezett megállapodás alapján és az egyéb szavatossági kötelezettségek sérelme nélkül – nem köteles megtéríteni a vevőnek a hibás dolog eltávolításához és a kijavított vagy leszállított hibátlan dolog beépítéséhez vagy rögzítéséhez szükséges költségeket az utólagos teljesítés keretében. Ennek megfelelően az Eladó nem köteles megtéríteni a hibás dolog eltávolításának és a kijavított vagy leszállított hibátlan dolog beszerelésének vagy felszerelésének költségeit a Vevő által az ellátási láncon belül (azaz a Vevő és ügyfelei között) történő visszkeresés keretében sem.

10. Felelősség
10.1. Az eladó kártérítési felelősségével kapcsolatos alábbi felelősségkizárások és -korlátozások az egyéb törvényi jogosultsági feltételektől függetlenül érvényesek.

10.2. Az eladó korlátozás nélkül felel, ha a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta.

10.3. Az eladó felel az olyan alapvető kötelezettségek megszegéséhez vezető könnyű gondatlanságért is, amelyek megszegése veszélyezteti a szerződéses cél megvalósulását, valamint olyan kötelezettségek megszegéséért, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítésének előfeltétele, és amelyekre a vevő általában számíthat. Ebben az esetben az eladó felelőssége mindazonáltal az érintett szerződés típusára jellemző, előre látható károkra korlátozódik. Az eladó nem felel az előző mondatokban említettektől eltérő kötelezettségek megszegéséhez vezető könnyű gondatlanságért.

10.4. A fenti felelősségi korlátozások nem vonatkoznak az életben, testi épségben vagy egészségben bekövetkezett károkra, a termék jellegére vonatkozó jótállás elfogadása után megállapított hibákra, valamint a szándékos megtévesztéssel titkolt hibákra. A hibás termékekért való felelősségről szóló német törvény szerinti felelősséget ez nem érinti.

10.5. Amennyiben az eladó felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez a kizárás és/vagy korlátozás az alkalmazottak, képviselők és megbízottak személyes felelősségére is vonatkozik.

11. Magának a szerződésnek a tárolása
11.1. Az ügyfél a megrendelési folyamat utolsó lépése során (azaz az eladóval történő megrendelés leadása előtt) a böngésző nyomtatási funkciója segítségével kinyomtathatja a szerződést.

11.2. Az eladó a megrendelés összes adatát tartalmazó megrendelési visszaigazolást is küld a megrendelőnek a megrendelő által megadott e-mail címre. Ezen túlmenően a vevő a megrendelés visszaigazolásával együtt vagy legkésőbb az áru átvételekor megkapja az eladó általános szerződési feltételeinek egy példányát (beleértve az eladó lemondási szabályzatát, valamint a szállítási költségekre és az eladó szállítási és fizetési feltételeire vonatkozó információkat). Ha regisztrált az áruházunkban, akkor a profiljában megtekintheti az Ön által leadott megrendeléseket. A szerződést szintén a profiljában tároljuk, de nem tesszük hozzáférhetővé az interneten.

11.3. Vállalkozó ügyfelek a szerződéses dokumentumokat e-mailben, írásban vagy online forrásra való hivatkozással kaphatják meg.

12. Záró megjegyzések
12.1. Ha a vevő vállalkozó, egyéb megállapodás vagy kötelező jogszabályi rendelkezés függvényében a teljesítés helye az eladó székhelye, míg ha a vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy közjogi különalap, vagy a vevő az eladó székhelye szerinti országban van, a teljesítés helye az eladó székhelye, ha a vevőnek nincs általános illetékessége. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy más elfogadható joghatósági helyet válasszon.

12.2. Vállalkozók esetében a [Magyar Köztársaság] joga alkalmazandó az ENSZ adásvételi jogának kizárásával, amennyiben nincs ellenkező kényszerítő erejű törvényi rendelkezés.

12.3. A szerződés nyelve a magyar.

12.4. Az Európai Bizottság online vitarendezéssel (ODR) foglalkozó fogyasztói platformja: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nem vagyunk hajlandóak és nem is kötelesek részt venni a fogyasztói döntőbizottság előtti vitarendezési eljárásban.

 http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Friend of the sea

Copyright 2024 NORSAN

NORSAN

 

 

 

 

Termékek
Tanulmányok és Cikkek
A NORSAN-ról
GYIK

Elem hozzáadva a kosárhoz.
0 elemek - Ft